Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: RECONS ΙΚΕ
Διακριτικός τίτλος: RECONS
Διεύθυνση: ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 9, 22100,
Δήμος: ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Νομική μορφή: I.K.E.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 08991000 Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων 25210000 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα 37000000 Επεξεργασία λυμάτων 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 43994000 Εργασίες σκυροδέματος 46731618 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. 46731639 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 46731648 Χονδρικό εμπόριο πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α. 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια 71113200 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα 46761904 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά 46761911 Χονδρικό εμπόριο βιτούμιου και ασφάλτου, φυσικών, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 23611000 Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα 23641000 Κατασκευή κονιαμάτων 23649000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων 23651000 Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο 23659000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου 23691000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43291000 Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων  
4 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 39002000 Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης  
6 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
7 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
8 08991000 Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων  
9 37000000 Επεξεργασία λυμάτων  
10 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
11 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
12 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
13 43994000 Εργασίες σκυροδέματος  
14 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
15 23659000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου  
16 23649000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων  
17 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
18 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
19 42132000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες  
20 42212000 Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών  
21 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
22 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
23 42122000 Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους  
24 23691000 Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο  
25 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
26 42131000 Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων  
27 23651000 Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο  
28 42211000 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών  
29 23641000 Κατασκευή κονιαμάτων  
30 25120000 Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων  
31 25110000 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών  
32 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
33 23611000 Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές  
34 23612000 Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα  
35 42121000 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων  
36 25210000 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης  
37 42910000 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  
38 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
39 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
40 71113200 Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας  
41 38321000 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών  
42 38322000 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
43 38323000 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
44 71112000 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια  
45 38115000 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
46 38122000 Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων  
47 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
48 38212000 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
49 38213000 Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων  
50 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
51 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
52 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
53 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
54 71121903 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων  
55 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
56 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
57 33121200 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων, άλλων αντλιών, συμπιεστών, στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων)  
58 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
59 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
60 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
61 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
62 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
63 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
64 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
65 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
66 38112000 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων  
67 33202901 Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα  
68 46761904 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά  
69 46761911 Χονδρικό εμπόριο βιτούμιου και ασφάλτου, φυσικών, ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων  
70 46731618 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.  
71 46731639 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο  
72 46731648 Χονδρικό εμπόριο πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.  

Επιστροφή

e-Επιμελητήριο 1.0.2.126
SGA